D.F.f.R.

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl

Danmarks Fjerkræavlerforening er gammel. Den er stiftet i 1878 til varetagelse af fjerkræopdrætternes interesser. Dengang var det naturligvis først og fremmest økonomien erhvervet tænkte på. Foreningen var således tænkt som aftalepartner og ”lobbyist” overfor landbrugsministeriet og øvrige offentlige myndigheder, som kunne tænkes at ville øve indflydelse på erhvervet. Hobbyavlerne var der naturligvis ikke tænkt på sidst i 1800-tallet. Hobbyavlerne er først kommet til for alvor i takt med velstanden i samfundet voksede og fjerkræ blev udbredt udenfor landbruget. Der har således været mange pionerer indenfor især racehønsene, som var selvstændige erhvervsdrivende eller funktionærer – ofte ved jernbanen. Her var det jo let at sende og modtage avlsdyr eller måske daggamle kyllinger/rugeæg. I årene efter 2. verdenskrig var raceavlerne blevet mange, og interesserne efterhånden blevet så forskellige fra erhvervsfjerkræet, at vor nuværende forening - Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl – så dagens lys i 1971. Initiativtager og drivkraften til dette var Hilbert Jensen, Herning som også blev foreningens 1. formand. Et hverv han bestred frem til 1987, hvorefter Willy Littau, Mejrup tog over de næste 25 år frem til 2012, hvor vor nuværende formand Niels Rasmussen, Fensten satte sig for bordenden. I dag er Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl paraplyorganisation for de lokale fjerkræklubber og specialklubberne. Den sørger ligeledes for udbredelse af love og bekendtgørelser fra Folketingen til medlemsskaren. Dette sker dels via direkte henvendelse til bestyrelsen for klubberne, dels via medlemsbladet – Racefjerkræ – som udkommer hver måned. Bladet indeholder desuden artikler, beskrivelser af racer, aktuelt stof, meddelelser fra de tilsluttede klubber og annoncer. Foreningen afholder medlemsmøder rundt om i landet – nogle faste andre ad hoc. Endelig står Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl for salg og registrering af faste fodringe til medlemmerne til brug for fjerkræ, gæs, ænder, kalkuner, høns, dværghøns og duer. Den daglige drift varetages af Hovedbestyrelsen, som består af 7 medlemmer. Disse vælges på skift af repræsentantskabet. Repræsentantskabsmødet afholdes i slutningen af maj hvert år. Alle foreningens medlemmer kan deltage, men kun repræsentanterne har stemmeret. Repræsentantskabet, der er foreningens øverste myndighed, består af hovedbestyrelsen samt mindst en repræsentant fra såvel lokal- som specialklubberne. Indmeldelse sker til foreningens kontor: Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, Postboks 1327, 7500 Holstebro tlf. 9740 5844 eller mail dffr@post8.tele.dk Hjemmesiden finder du her:  http://www.racefjerkrae.dk/
Horsens og Omegns fjerkræklub | Skovgården, Vandværksvej 32, 8700 Horsens  | Tlf.: +45 27900549